Main Menu

Career

कर्मचारी आवश्यकता

Vacancy Notice

Job application form— Doc file

आवेदन दिन चाहेको ईच्छुक सम्पूर्ण उम्मेद्धारले तपशिलको गुगल फर्म अनिवार्य भर्नु पर्नेछ ।

Link: https://forms.gle/pRnikJS7YMXTHu8o8

Mozilla Firefox बाट फारम डाउनलोड गर्नु हुन जानकारी गर्दछौं ।

 

Back to Career