Main Menu

Notices

कर्मचारी आवश्यकता

कर्मचारी आवश्यकता

Job application form

आवेदन दिन चाहेको ईच्छुक सम्पूर्ण उम्मेद्धारले तपशिलको गुगल फर्म अनिवार्य भर्नु पर्नेछ ।

Google Link : https://forms.gle/pRnikJS7YMXTHu8o8

Mozilla Firefox बाट फारम डाउनलोड गर्नु होला ।

 

Back to Notices