Main Menu

Progress Report

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय कोहलपुर, बाँके
मासिक प्रगति विवरण ( बैशाख मसान्त २०७९)

 

क्र.सं. विवरण गत आ.ब.को आषाढ सम्मको (रकम  रु.’०००’) हालसम्मको बाँकी  (रकम रु. ‘०००’)
1 कार्यक्षेत्र भएको जिल्ला संख्या 10 10
2 सेवा पुगेको जिल्ला संंख्या 6 6
3 सेवा पुगेको गा.वि.स./न.पा. संंख्या 39 41
4 कुल कर्मचारी संख्या 212 237
5 कुल शाखा संख्या 38 41
6 कुल केन्द्र संख्या 4,136 4,722
7 कुल समूह संख्या 18,042 20,456
8 कुल सदस्य संख्या 83,727 89,863
9 कर्जा विवरण
कुल ऋणी संख्या 46134 49980
कुल कर्जा वितरण रु.  20,454,904.24  25,154,116.89
कर्जाको साँवा असुली रु.  17,476,180.37 21,195,243.74
कुल बाँकी कर्जा रु.  2,978,723.87 3,939,972.03
निष्क्रिय कर्जा रकम रु.  221,724.10 169,460.99
निष्क्रिय कर्जा संख्या  3,638  4125
10 कुल बचत रकम रु.  2,076,009.96 2,355,930.73
अनिवार्य बचत रु.  1,003,562.34 1,172,570.66
स्वेच्छिक बचत रु.  1,072,447.62 1,177,401.07