Main Menu

Progress Report

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय कोहलपुर, बाँके
प्रगति विवरण (पुस मसान्त २०८०)

   क्र.सं.    विवरण  गत आ.ब.को आषाढ सम्मको (रकम  रु.’०००’)  हालसम्मको बाँकी  (रकम रु. ‘०००’)
          1    कार्यक्षेत्र भएको जिल्ला संख्या  10  10
          2    सेवा पुगेको जिल्ला संंख्या  6  6
          3    सेवा पुगेको गा.वि.स.÷न.पा. संंख्या  44  44
        4   कुल कर्मचारी संख्या  229  235
          5    कुल शाखा संख्या  41  41
          6    कुल केन्द्र संख्या  4,782  4,781
          7    कुल समूह संख्या  20,651  20,677
        8    कुल सदस्य संख्या  89,120  85,324
          9    कुल ऋणी संख्या  45,084  41,628
         10 कुल कर्जा विवरण
कुल कर्जा वितरण 29,329,710 30,680,376
कर्जाको साँवा असुली 25,549,904 26,967,433
कुल बाँकी कर्जा 3,779,806 3,712,943
   निष्क्रिय कर्जा संख्या  5,741.00  6,801.00
निष्क्रिय कर्जा रकम 453,402 368,368
         11 कुल बचत रकम 2,508,073 2,548,732
अनिवार्य बचत 1,375,812 1,444,104
स्वेच्छिक बचत 1,127,868 1,090,507
अन्य बचत 4,393 14,122