Main Menu

Progress Report

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय कोहलपुर, बाँके
प्रगति विवरण (असार मसान्त २०८०)

 क्र.स.    विवरण  गत आ.ब.को आषाढ सम्मको (रकम  रु.’०००’)  हालसम्मको बाँकी  (रकम रु. ‘०००’)
          1    कार्यक्षेत्र भएको जिल्ला संख्या  10  10
          2    सेवा पुगेको जिल्ला संंख्या  6  6
           3    सेवा पुगेको गा.वि.स.÷न.पा. संंख्या  44  44
         4    क) कुल कर्मचारी संख्या  245  230
          5    कुल शाखा संख्या  41  41
          6    कुल केन्द्र संख्या  4,726  4,782
          7    कुल समूह संख्या  20,311  20,651
         8    कुल सदस्य संख्या  90,025  89,120
          9    कुल ऋणी संख्या  50,305  45,084
         10 कुल कर्जा विवरण
कुल कर्जा वितरण  25,929,881.00 29,329,710
कर्जाको साँवा असुली  21,971,355.00 25,549,904
कुल बाँकी कर्जा  3,958,525.00 3,779,806
   निष्क्रिय कर्जा संख्या  3,928.00  5,741.00
निष्क्रिय कर्जा रकम  325,695.66 247,453
         11 कुल बचत रकम  2,403,285.00 2,508,073
अनिवार्य बचत  1,208,519.00 1,375,812
स्वेच्छिक बचत  1,188,880.00 1,127,868
अन्य बचत  5,885.00 4,393
         12 यस महिनाको आधार दर 10.56% 13.47%